Disclaimer

Aansprakelijkheid Homemeubels.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die Homemeubels.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de Homemeubels.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. Homemeubels.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via Homemeubels.nl

Homemeubels.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. Homemeubels.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Websites van derden

Op Homemeubels.nl staan links opgenomen naar diverse webshops. Homemeubels.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze webshops. Homemeubels.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webshops en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Wanneer een consument vragen heeft over een webshop of product kan deze contact opnemen met de desbetreffende webshop. Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing.

Foutieve informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Homemeubels.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Homemeubels.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Homemeubels.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze wijzigingen pas enige tijd later verwerkt worden op Homemeubels.nl. Homemeubels.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. Homemeubels.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Intellectuele eigendomsrechten

Homemeubels.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Beweringen en meningen

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Homemeubels.nl. Homemeubels.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.